Общи условия

Общи условия за използване на електронния магазин Pagel.bg.

 

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате електронния магазин Pagel.bg. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Борис Борисов – ТЕРА – собственик на сайта pagel.bg, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. При зареждането на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. При създаването и потвърждаването на поръчката си, всеки потребител дава своето съгласие за сключване на договор за покупко-продажба на избраната от него стока.

I. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
 
- Потребител - е всяко физическо или юридическо лице, което използва съдържанието или някоя от услугите на сайта.

- Услуга на сайта - достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта.
- Получаване на email – бюлетини от регистрираните потребители на сайта.
 
- Партньор - е всяко лице, с което Борис Борисов - ТЕРА се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на  потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от него стоки и услуги.
- Злонамерени атаки на трети лица - действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, кражба на данни и др.II. Общи разпоредби 
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Борис Борисов - ТЕРА. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. 


III. Авторски права 
Всички права са запазени. Всички текстове и изображение за Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Всички изображения и технически листове в сайта са собственост на PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG. Публикуването на текстове, части от текстове или снимков материал изисква предварително разрешение от PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG.


IV. Конфиденциалност 
Борис Борисов - ТЕРА не предоставя и не продава базата данни с лични данни и електронни адреси на трети страни.
Борис Борисов - ТЕРА се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на маркетинговата политика на Борис Борисов - ТЕРА. Потребителят има право да се откаже по всяко време от получаването на информация за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Борис Борисов - ТЕРА на посочения адрес или e-mail за контакти.V. Ограничаване на отговорността
Борис Борисов - ТЕРА прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Борис Борисов - ТЕРА не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Борис Борисов - ТЕРА за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Борис Борисов - ТЕРА не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Борис Борисов - ТЕРА не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
Борис Борисов - ТЕРА има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.VI. Препратки
1. Препратки към други интернет страници собственост на трети лица
Наличните препратките от този сайт към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Борис Борисов - ТЕРА не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.
2. Препратки към този сайт
Вие можете да създавате препратки към този сайт от други сайтове, но само като приемете условията на Борис Борисов - ТЕРА. Задължително условие е да посочите източника на информацията и да създадете хиперлинк към pagel.bg.
Сайт с препратка към pagel.bg трябва да отговаря на следните условия: 
- може да сочи към съдържание на pagel.bg, но не и да го копира; 
- не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на pagel.bg; 
- не трябва да посочва неявно, че pagel.bg налага или препоръчва него или продуктите му; 
- не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на pagel.bg. 
- не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи. 

VII. Промени
Борис Борисов – ТЕРА си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.


За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.


Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила считано от 01.03.2016 г. 

 

VIII. Данни на клиента
Даниите, които изискваме в процеса на покупка от електронния магаин са необходими само за целите на извършване на доставката. Тези данни по никакъв начин не се предоставят на трети лица.

IX.Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Съгласно ЗЗП ние Ви предоставяме свободно следната информация:

1. Името и адреса ни – Борис Борисов – ТЕРА,  Булстат: 820139054, Адрес: 5890 Вълчитрън, обл. Плевен, ул. Стара Планина 9
2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
3. Цената на стоките е изписана с и без вкл. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт. 
4. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас, които са:
- тел.: +420 608 219280
- e-mail (електронна поща): terra3d@abv.bg
6. Начините за Доставка и плащане  са описани в раздел "Доставка и плащане"

 

X.Условия за връщане на закупена стока

Съгласно чл. 55 от Закона за защита на потребителите в случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в 14 (четиринадесет) дневен срок от покупката. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановява на клиента по банкова сметка в 30 дневен законоустановен ред.

За да върнете закупена от pagel.bg стока:

Попълнете формуляра за връщане на стока в раздел Рекламации на сайта;

В срок до 3 работни дни служител на Борис Борисов – ТЕРА ще се свърже с Вас за уточняване на детайлите;